Poleć znajomemu | Zaloguj się
Wykonywana usługa
Miasto
Województwo
Preferowana marka
Gdzie ?
Promień

Regulamin usług premium dla warsztatów

Regulamin usług promocyjnych dla warsztatów

DEFINICJE

Portal - serwis RankingWarsztatow.pl - promocyjny dla firm z branży motoryzacyjnej, prowadzony przez SATORI INTERNET GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 175A, 03-186 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383915, NIP: 524-27-33-803, zwaną dalej SIG.

Warsztat - podmiot posiadający osobowość prawną, organizacja nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, prowadząca firmę w branży motoryzacyjnej na terenie Polski.

Wpis - nieodpłatna forma promocji Warsztatu

Prezentacja - płatna forma promocji Warsztatu

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania przez Warsztaty danych teleadresowych oraz informacji o prowadzonej przez nie działalności na łamach portalu RankingWarsztatow.pl.

2. Zarejestrowanie Warsztatu w portalu polega na utworzeniu konta za pomocą formularza znajdującego się pod adresem http://www.rankingwarsztatow.pl/logowanie_mechanik.php. Utworzenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i skutkuje zawarciem umowy z SIG na zasadach opisanych w Regulaminie. W przypadku zmiany pakietu z bezpłatnego Wpisu na Prezentację postanowienia Regulaminu i umowa pomiędzy RankingWarsztatow.pl a Warsztatem zachowują moc bez konieczności ponownego potwierdzenia lub innej formy akceptacji Regulaminu. Osoba zgłaszająca Warsztat, akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że jest upoważniona do jego reprezentowania.

3. Jeżeli w trakcie korzystania z usług portalu dane adresowe, osobowe lub inne Warsztatu ulegną zmianie, Warsztat zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji. Aktualizacji danych Warsztat dokonuje samodzielnie po zalogowaniu się na konto.

4. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi RankingWarsztatow.pl. Postanowienie punktu powyższego nie uchybia prawom autorskim Warsztatu do wprowadzonych do bazy RankingWarsztatow.pl danych.

a. Wszystkie przekazane przez Warsztat do publikacji materiały stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej. Warsztat zgadza się na publikację materiałów wyświetlanych w RankingWarsztatow.pl i na stronach partnerskich RankingWarsztatow.pl. Publikacja informacji o Warsztacie na stronach partnerskich RankingWarsztatow.pl nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów ze strony Warsztatu.
b. Warsztat oświadcza jednocześnie, że wszelkie dane wprowadzone przez nią do portalu RankingWarsztatow.pl nie naruszają praw osób trzecich. W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko portalowi RankingWarsztatow.pl związanymi z bezprawnym charakterem tych danych, Warsztat zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, jakie portal RankingWarsztatow.pl poniósł w związku z wytoczonymi roszczeniami.

5. Warsztat wyraża zgodę na edycję przez Portal materiałów i danych wprowadzonych przez nią do Portalu, a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania portalu i wyświetlania oferty.

6. Zamieszczane opisy powinny być starannie napisane w języku polskim,  zgodnie z pisownią, stylistyką i gramatyką. Portal nie zapoznaje się przed publikacją na stronach portalu z każdą prezentacją lub wpisem, jednakże w razie zapoznania się z ich treścią, zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji niespełniających wymogów zawartych w zdaniu poprzedzającym.

7. Warsztat wyraża zgodę na umieszczanie w dowolnym miejscu portalu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z Portalem

8. Akceptując Regulamin Warsztat wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz wykorzystywanie jej danych w celach marketingowych przez SIG. Jednocześnie Warsztat oświadcza, że został poinformowany o możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

II. ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON

1. Warsztat rejestrując się w portalu ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte we wpisie lub prezentacji, w szczególności zaś za zgodność danych ze stanem faktycznym, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem. W momencie uzyskania informacji o naruszeniu przez Warsztat postanowień powyższych punktów, Portal upoważniony jest do usunięcia wpisu lub prezentacji, a Warsztatowi nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków ani odrębne odszkodowanie.

2. Zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nieprzeznaczonymi oraz zamieszczania plików lub linków niemających bezpośredniego związku z Warsztatem i jego ofertą pod rygorem usunięcia wpisu lub prezentacji z portalu bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Warsztatu.

3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych opinii, ocen oraz komentarzy zamieszczanych w portalu przez klientów Warsztatu. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału Portalu.

4. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Warsztatu za sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty trzecie, wykorzystywanie ich w całości lub części przez osoby trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Warsztat przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym rozstrzygane będą bez udziału Portalu.

5. Portal nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Warsztat w konsekwencji skorzystania z jego oferty. Sytuacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy także odmowy wykonania usług.

6. Portal nie jest stroną w transakcjach realizowanych pomiędzy Warsztatem a jego klientami. Wszelkie nieporozumienia Warsztaty rozwiązują między sobą bez angażowania Portalu w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.

7. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Warsztatowi nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.

8. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Portalu, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię SIG. W przypadku takiego postępowania po stronie Warsztatu, Portal zastrzega sobie prawo do usunięcia Warsztatu z bazy i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.

III. ZASADY I KOSZTY REJESTROWANIA WARSZTATÓW W PORTALU

1. Dodanie Warsztatu do bazy danych Portalu następuje poprzez wybranie jednego z 2 dostępnych pakietów płatnych:
- Prezentacji w wersji PAKIET PREMIUM
- Prezentacji w wersji PAKIET GOLD
albo
- bezpłatnego Wpisu

2. Warsztat uprawniony jest do zmiany pakietu, co może dokonać w następujący sposób:
- poprzez strony internetowe pod adresem http://www.rankingwarsztatow.pl/ za pomocą funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu na uprzednio utworzone konto Warsztatu na portalu RankingWarsztatow.pl (konto mechanika).
- poprzez kontakt emailowy z wyrażeniem woli zakupienia prezentacji

a. Szczegółowy opis funkcji i cen pakietów zamieszczony jest pod adresem: www.rankingwarsztatow.pl/porownanie_pakietow.php
b. Opis wybranej przez Warsztat opcji i jej cena są integralną częścią niniejszego Regulaminu.
c. RankingWarsztatow.pl dopuszcza możliwość zmiany funkcji poszczególnych pakietów oraz ich cen poprzez podanie ich do wiadomości na łamach portalu.

3. Po zakończeniu rejestracji i zakończeniu procedury wyboru płatnego pakietu Warsztat zobowiązany jest do dokonania płatności określonej w cenniku ceny pakietu, za wyjątkiem wyboru bezpłatnego pakietu STANDARD. Do czasu weryfikacji i zatwierdzenia danych przez administratora Prezentacja lub Wpis nie będzie wyświetlana. Zmiany danych podstawowych Warsztatu podlegają każdorazowej weryfikacji.

4. Świadczenie usługi w postaci Prezentacji: Pakietów PREMIUM i GOLD jest zamawiane na czas nieokreślony. Warsztat zobowiązuje się do terminowego uiszczania należności za korzystanie z Prezentacji. Płatności za korzystanie z Prezentacji będą dokonywane z góry przed rozpoczęciem pierwszego okresu rozliczeniowego oraz w terminie 14 dni do dnia rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego.
Warsztat ma prawo wyboru pomiędzy rocznym i półrocznym okresem rozliczeniowym.

5. Okres obowiązywania płatnych pakietów biegnie od dnia złożenia przez Warsztat oświadczenia woli składanego konsultantowi z infolinii albo na skutek oświadczenia w postaci elektronicznej, w tym złożonego za pośrednictwem stron internetowych portalu RankingWarsztatow.pl o woli realizacji zamówienia złożonego w procedurze wyboru płatnego pakietu Prezentacji i biegnie, do końca odpowiedniego okresu rozliczeniowego, podczas którego Warsztat złoży wypowiedzenie korzystania z usługi Prezentacji.

6. Dodanie bezpłatnego Wpisu odbywa się na czas nieokreślony i nie rodzi obowiązku uiszczania opłat do momentu zmiany pakietu na jedną z Prezentacji, zgodnie z pkt 1 części III Regulaminu. Warsztat, zmieniając pakiet na jedną z Prezentacji zobowiązuje się do zapłaty ceny podanej w ofercie Portalu zgodnie z terminami opisanymi w punkcie 5 części III niniejszego Regulaminu.

7.  Po zarejestrowaniu Prezentacji lub zmianie wpisu na Prezentację, Warsztat otrzymuje w pełni funkcjonalną wybraną Prezentację.

8. Do końca pierwszego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w punkcie 5 części III niniejszego Regulaminu, Portalowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie Prezentacji w przypadku nie uiszczenia w terminie przez Warsztat należności, o której mowa w punkcie 5 części III niniejszego Regulaminu, za pierwszy okres rozliczeniowy.

9. Ponadto Portalowi  przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w zakresie Prezentacji w trybie natychmiastowym w przypadku nie uiszczenia przez Warsztat należności za wybraną Prezentację zgodnie z pkt 5 części III Regulaminu.

10. Niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku nie uiszczenia przez Warsztat należności za wybraną Prezentację, gdy opóźnienie w zapłacie wynosi co najmniej 14 dni Portal uprawniony jest do wezwania Warsztatu w formie pisemnej do zapłaty zaległości. W przypadku wystosowania wezwania do zapłaty Warsztat obciążony zostaje kosztami administracyjnymi ("opłata administracyjna") związanymi z wystosowaniem wezwania, każdorazowo w wysokości 10 zł (dziesięć złotych).

11.  Warsztatowi przysługuje 30 dniowy okres wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenie będzie skutkowało przywróceniem bezpłatnego Wpisu w miejsce dotychczasowej Prezentacji Warsztatu po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego.
Brak rezygnacji na 30 dni kalendarzowych przed zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego, powoduje przedłużenie trwania umowy na kolejny okres rozliczeniowy i rodzi obowiązek uiszczenia odpowiedniej należności za następny okres rozliczeniowy, na który umowa została przedłużona.

12. Wypowiedzenie, o którym mowa w pkt 12 części III Regulaminu odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@rankingwarsztatow.pl i dla swej skuteczności wymaga potwierdzenia otrzymania wypowiedzenia przez Portal przesłanego za pomocą poczty elektronicznej.

13. Portal zastrzega sobie prawo do prowadzenia różnego rodzaju akcji promocyjnych oraz zmian cen pakietów, udzielania rabatów oraz bezpłatnych okresów testowych.

14. Ceny podane w cenniku RankingWarsztatow.pl są cenami nie uwzględniającymi podatku VAT.

15.  Niezależnie od rodzaju posiadanego pakietu Warsztat może otrzymywać od internautów opinie świadczące np. o jakości oferowanych produktów czy usług.

16. Portal nie gwarantuje stałych lub najwyższych pozycji wpisu lub prezentacji w katalogu, wewnętrznych wynikach wyszukiwania oraz wyszukiwarkach internetowych przez cały czas obowiązywania pakietu. Zmienność pozycji wynika w szczególności z rodzaju posiadanego pakietu, konkurencyjności wybranych przez Warsztat specjalizacji, lokalizacji, otrzymanych opinii i referencji.

 

 

IV. REKLAMACJE

1.  Reklamacje mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@rankingwarsztatow.pl lub udostępnionego formularza kontaktowego.

2. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i biegnie z chwilą otrzymania zgłoszenia przez Portal. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w pierwszym zdaniu może ulec wydłużeniu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Warsztat zostanie poinformowana drogą elektroniczną.

3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Warsztatu. Warsztat zobowiązany jest do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem email w trakcie korespondencji z Portalem.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Warsztatem a Portalem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego a wszelkie spory rozstrzygane będą przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby SIG.

2. Niezależnie od niniejszego Regulaminu, Portal może wprowadzać na podstawie osobnych regulaminów promocje, akcje marketingowe itp. Wprowadzania osobnych regulaminów nie jest zmianą niniejszego Regulaminu, chyba że co innego wynika z regulaminów promocji.

3. Warsztat oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.